Meie säästva arengu eesmärgid

Kestliku ehk säästva arengu eesmärgid Tammeris

Kestliku arengu eesmärgid, lühend KAE (ingl k Sustainable Development Goals, lühend SDGs) moodustavad ülemaailmse universaalsete eesmärkide ja näitajate kogumi, mis kutsub üles lõpetama vaesust, võitlema kliimamuutuste ja ebavõrdsuse vastu ning kindlustama kõigile inimestele hea elukvaliteet. Kestliku arengu eesmärgid võeti vastu 25. septembril 2015. aastal New Yorgis ÜRO peakorteris toimunud Säästva arengu tippkohtumisel 193 ÜRO liikmesriigi poolt.

Eesmärke on kokku 17, mis on jagatud 169 väiksemaks sihtmärgiks, mida tahetakse saavutada hiljemalt 2030. aastaks.

Tammeris on valitud viis KAE eesmärki, mis on võetud fookuseks. Viite eesmärki peetakse optimaalseks valikuks, mida organisatsioon suudab orgaaniliselt täita. Tammer keskendub oma tegevuses eesmärkidele 8; 9; 11; 12 ja 17.


8. Tööhõive ja majanduskasv

Toetada jätkusuutlikku, kaasavat ja säästvat majandus- arengut ning tagada kõikidele inimestele inimväärne töö.

Majanduskasvu säilitamine, vähemalt 7% SKT-st aastas, vähim arenenud riikides. Suurem tootlikkus (tehnoloogia uuendamine, innovatsioon, kõrgem lisandväärtus).

Inimväärsed töökohad, ettevõtlus, loovus ja innovatsioon. Mikro-, väikeste- ja keskmise suurusega ettevõtted, finantsteenuste kättesaadavus. 

Ressursitõhusus tarbimises ja tootmises.

Tööhõive ja inimväärne töötasu naistele ja tütarlastele, sh noortele ja puudega inimestele. Turvalised töötingimused kõigile.

Lõpp sunnitööle, inimkaubitsemisele ja lapstööjõu kasutamisele.

Tammer pakub tööd ca 200 inimesele. Tammeri põhiväärtuseks on lojaalsed, kohusetundlikud ja motiveeritud töötajad. Iga töötaja ja tema antav panus on organisatsiooni jaoks oluline ning seda hinnatakse. Tammer pakub oma töötajatele kaasaegseid töötingimusi ja paindlikku tööaega. Panustatakse töötajate tervisesse ja sportimisvõimalustesse. Töötajatel on võimalus ettevõttesiseseks kestvaks arenguks. Rakendatakse kaasavat juhtimist, mis võimaldab igal töötajal anda oma panus organisatsiooni arengusse. Tammer pakub praktikavõimalust ning värbab tööle ka varasema erialase kogemuseta inimesi, kes sobituvad organisatsiooni väärtustega oma isikuomadustest lähtuvalt (DISC analüüsi põhiselt).  Tammeri eesmärgiks on kasumlikkuse kasvatamine läbi ressursside optimeerimise ning tootearenduse. Tootmistegevuste käigus tekkiv jääk üritatakse viia minimaalsele tasemele ning saata ringlusesse. Tammeril on Peresõbraliku Ettevõtluse hõbetase.


9. Tööstus, uuendus ja taristu

Ehitada vastupidav taristu, toetada kaasavat ja säästvat ndustrialiseerimist ning innovatsiooni.

Kvaliteetne, usaldusväärne, säästlik , vastupidav, taskukohane ja kättesaadav taristu, sealhulgas piirkondlik ja piiriülene taristu, et toetada majandusarengut ja inimeste heaolu.

Kaasavat ja säästva tööstuse edendamine, suurem tööstuse osakaal tööhõives. Finantsteenuste kättesaadavus väikestele tööstusettevõtetele. Keskkonnahoidlike tehnoloogiate kasutamine.

Innovatsiooni ja TA edendamine, TA kulutuste ja töötajate arvu suurendamine.

Info ja sidetehnoloogia kättesaadavuse parendamine, taskukohane juurdepääs internetile.

Tammer on pidevas kasvus ja arengus olev tootmisettevõte, kus vähemalt 60% töötajatest töötab tootmises. Tootmisprotsessid on optimeeritud ning kasutusel on mitmeid kõrgtehnoloogilisi seadmeid ja lahendusi. Üheks Tammeri viiest väärtusest on innovaatilisus, mistõttu soovib iga töötaja muuta oma tööd tulemuslikumaks ning on võimeline mõtlema vähemalt 3 sammu ette. Tammeris on kaasaegsed ja innovaatilised töövahendid kõikidel töötajatel. Tammeri missioon on toota innovaatilisi sertifitseeritud avatäiteid ehitus- ja merendussektorile olles sõbralik partner.


11. Jätkusuutlikud linnad ja asumid

Muuta linnad ja asulad kaasavaks, turvaliseks, vastupidavaks ja säästvaks.

Kõikidele piisav, turvaline ja taskukohane eluase ning põhiteenused .

Turvalised, taskukohased, kättesaadavad ja säästvad transpordisüsteemid, liiklus-ohutus. 

Kaasav ja jätkusuutlik linnastumine. Õhu kvaliteet, jäätmekäitlus, kliimamuutustega kohanemine, turvalisus, ressursitõhusus, rohealad. Piirkondade tark planeerimine.

Maailma kultuuri-ja looduspärandi kaitse.

Suremuse vähendamine. Loodusõnnetuste otsese majandusliku kahju vähendamine ja vaeste ja ebasoodsas olukorras olijate kaitse.

Tammeri eesmärk on valmistada avatäiteid, mis muudavad maailma turvalisemaks ja sõbralikumaks. Tammer toodab sertifitseeritud heli-, suitsu- ja tuletõkke avatäiteid ehitus- ja merendussektorile. Tammer on alati panustanud kogukonna arengusse, toetades Päästeliitu, Tallinna Loomaaeda ning tehes koostöös Päästeametiga iga-aastast kampaaniat “Turvalised jõulud”, mille raames kingitakse ühele lasteasutusele nõuetekohased avatäited. Tänaseks on kampaania korras uued uksed saanud Tallinnas asuv Karikara lasteaed ning Vihasoo lasteaed/algkool/raamatukogu. Kord aastas korraldatakse sammuvõistlust, mille eesmärgiks on suunata töötajaid rohkem liikuma ning vähendada autode hulka, mida kasutatakse tööletulemiseks. Sammuvõistluse raames toetatakse ka kohalikke lasteasutusi. Eelmisel korral toetati Tallinna Laste Turvakeskuse Turvakodusid 1000 euroga. Tammer panustab jätku-suutlikkusse ja vastutustundlikusse tootmisse ning sai 2019 aastal Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi pronkstaseme.


12. Säästev tootmine ja tarbimine

Tagada säästev tarbimine ja tootmine.

Loodusvarade säästev majandamine ja tõhus kasutamine.

Toidujäätmete ja toidukadude vähendamine.

Kemikaalide ja kõikide jäätmete keskkonnaohutu käitlemine kogu nende elutsükli jooksul. Jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtt ja taaskasutus.

Ressursitõhususe ja säästva arengu arvestamine ettevõtete aruandluses ning riigihangetel. Säästva arengu põhimõtted turismis.

Teadlikkuse kasvatamine säästvast arengust ning loodusega kooskõlas olevast eluviisist.

Toetussüsteemide ja maksustamise ümberkorraldamine nende kahjuliku kesk-konnamõju vähendamiseks ning turumoonutuste kõrvaldamiseks (näiteks ebatõhusad fossiilsete kütuste toetused).

Tammeri tootmises jälgitakse hoolega keskkonnaohutut käitlemist ning jäätmetekke vähendamist. Otsitakse võimalusi minna üle keskkonnasõbralikele tootmisviisidele seal, kus vähegi võimalik. Tootmises tekkinud jääke saadetakse tagasi ringlusesse või katsutakse kohapeal maksimaalselt neile kasutust leida. Tootmises on kasutusel jääkidest tehtud kohamärgised ja viidad. Kahjuks ei ole Tammeris võimalik tooteid täielikult keskkonnasõbralikult pakendada, kuid plastikust pakendite osakaal on viidud miinimumi. Vähendamaks puitpakendite turule laskmise hulka, töötati välja korduvkasutatavad metallist transpordipakendid, milledega tooted liiguvad ehitusobjektile ja mis tuuakse uuesti tehasesse tagasi. Ka järgitakse, et toormaterjaliga, nt klaas, saabunud alused oleksid ringlusega ning neid tagastatakse regulaarselt tarnijatele. Pakendite osas peetakse auditeeritud aruandlust. Tegeletakse jäätmete sorteerimi-sega ning taaskasutusse suunamisega. Peetakse jäätmearuandlust ning tegeletakse pidevalt jäätmete vähendamise võimaluste otsimisega. Tegutsetakse lahustipõhise värvi välja vahetamisega ning on tehtud olulisi tootekatseid koostöös Sherwin&Williams nimelise värvitootjaga, leidmaks toodetele parim värvilahendus- süsteem. Antud kontekstis tähendab parim seda, et värv on on veebaasil, hea katvusega ning kiiresti kuivav, sest hea katvus vähendab kasutatava värvi kogust ning kiire kuivamine vähendab energiakulu. Värviahjudest ja kompressoritest tekkiv                 jääksoojus kasutatakse ära hoone kütteks. Tammeri tegevuse mõju välisõhule on hinnatud ning selle tulemusena on taotletud välisõhu saasteluba L.ÕV/328623. Koostamisel on Energiatõhususe audit. Peetakse Välisõhusaaste aruandlust, Tootmises on kasutusel õhupuhastajad, mille abil filtreeritakse metallitolmu õhust välja. Tootmises on rakendatud 5S. Kontoris jälgitakse, et valgustuse kasutus oleks optimaalne ning ruumides kustutataks tuled, kui neid ei kasutata. Küttseadmetel on termostaadid, mis on kohtreguleeritavad ning aitavad hoida ruumides optimaalset temperatuuri.


17. Üleilmne koostöö

Tugevdada tegevuskava rakendamise meetodeid ja taaselustada säästva       arengualane ülemaailmne partnerlus.

Raha –maksude kogumine, võlakoormus, arenguabi, investeeringud.

Tehnoloogia – rahvusvaheline koostöö TA alal, keskkonnahoidlike tehnoloogiate arendamine, tehnoloogiapank, IKT kasutamise soodustamine, teadmussiire.

Kaubandus – WTO reeglid, Doha läbirääkimiste lõpuleviimine, arenguriikide ekspordi suurendamine.

Tegevuspoliitiline ja institutsiooniline sidusus.

Partnerlus –avaliku ja erasektori ja kodanikuühiskonna ühistegevused.

Andmed, seire ja aruandlus -näitajad ja tugi statistika kogumiseks.

Tammer teeb üleilmset koostööd mitmel erineval tasandil. Tammeri toorained ja komponendid toodetakse erinevates riikides üle maailma, mida soetatakse, kas otse läbi tootja või läbi vahendajate. Tootmises kasutatakse maailma tipptasemel tehnoloogilisi lahendeid ja vahendeid, mis on toodetud erinevates riikides ja ka riikidevahelistes koostöödes. See tingib rahvusvahelise, pea igapäevase koostöö, tootmisefektiivsuse tõstmise näol. Tootmises kasutatakse renditud võõrtööjõudu, keda koheldakse samadel tingimustel, kui lepingulisi töötajaid. Esimene eksport tehti juba 1998 aastal Rootsi ning sellest ajast on eksportturud pidevalt kasvanud. Eksport moodustab nüüdseks juba 85% kogutoodangust. Koostöös EASiga panustab Tammer eksporttingimuste arendamisse. EASi korraldatud seminaridel on Tammer jaganud oma kogemust, strateegiaid ja tähelepanekuid, kuidas välisturgudele siseneda ning edukalt eksporturgudel jätkusuutlikult tegutseda. Koostöölepingutesse on sisse pandud punktid, mille kohaselt nõutakse klientidelt vastutustundliku ja seadusekuulekat äritegevust. Plaanitakse sarnased punktid viia sisse ka tarnelepingutesse.